OSGB Yetkilendirilme İşlemleri

OSGB Yetkilendirilme İşlemleri

OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E-Devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur:

 • Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
 • Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait İş yeri hekimliği, İş Güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.
 • OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.
 • Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.
 • Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgilerini gösteren numarataj veya adres tespit belgesi.
 • Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi.
 • Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu mevzuatta belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100 ölçekli plan.
 • Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği. Kamu kurum ve kuruluşları için, ilgili hükümlerde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse, ilgili hüküm hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
 • Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair karar ile ilgili hüküm belirtilen belgeler istenir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi; OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç on iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler en geç kırk beş gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç yirmi iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini tamamlamadan bu mevzuat kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.

 • Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır.
 • OSGB’ler tarafından kurum unvanına göre hazırlanan ve boy/en oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz.
 • Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim veya unvan olarak kullanılamaz. OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
 • Bakanlıkça yetkilendirilen ve TSMB’lerin İş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini sunabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek istedikleri takdirde şartları yerine getirirler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.

OSGB Sorumlu Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,
 • OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,
 • Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
 • OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden, sorumludur. OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan İş yeri hekimleri veya İş Güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir. OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

Elektronik Ortamlarda Başvuru İşlemleri ve Geçiş Hükümleri ; İlgili hükme (16 ncı maddeye) göre OSGB yetki belgesi başvuru sistemi, E Devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. İlgili duyuruya kadar yapılacak başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve işlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu hükmün (maddedin) yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili hüküm (16 ncı madde) hükümleri kapsamında yapılmış ve sonuçlandırılmamış OSGB ve TSMB başvurularında bu mevzuatta belirtilen şartlar aranır. İlgili hüküm (12 nci maddenin onuncu fıkrası) kapsamındaki adres ve unvan değişikliği başvuruları ile ilgili hükme (13 üncü maddenin yedinci fıkrasına) göre sorumlu müdür değişikliği ile ilgili bildirimler, İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilân edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılmaya devam edilir. Elektronik Tebligat Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlar, ilgili hükümlere (16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine) göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır.